Houderijvoorschriften, Waarom?

Houderijvoorschriften voor hobby- en gezelschapsdieren

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) vindt dat wie dieren houdt ook de basale kennis moet hebben van de welzijnseisen die de gehouden diersoort(en) stellen. Onze huidige kennis is vrijwel uitsluitend gebaseerd op praktijkervaringen van gedreven houders, er is voor de meeste soorten nauwelijks aanvullend en ondersteunend wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Dat neemt niet weg, de ervaringen en aanbevelingen van die houders uiterst waardevol zijn. Het zijn de bevindingen van mensen die er in slaagden hun dieren in een goede staat van welzijn te houden en die hun dieren in veel gevallen tot voortplanting wisten te brengen.

Het PVH is een koepelorganisatie waarin het hele brede spectrum van organisaties van liefhebbers van hobby- en gezelschapsdieren vertegenwoordigd is. Met deze organisaties beschikt PVH ook over de meest actuele deskundigheid die noodzakelijk is om hobby- en gezelschapsdieren op een verantwoorde wijze te houden. PVH wil deze kennis en kunde op haar website beschikbaar maken voor iedereen die de betreffende diersoorten houdt of het voornemen heeft dat te gaan doen.

Het komt voor dat er verschillen van inzicht bestaan tussen groepen houders (of tussen organisaties) over wat ‘goed’ en ‘beter’ is als houderij-systeem. Die verschillende opvattingen hebben bestaansrecht naast elkaar. De strikte voorwaarde daarbij is echter wel, dat zowel in het ene als in het andere systeem een voldoend niveau van dierenwelzijn is veiliggesteld.

Door de verschillende aanbevolen wijzen van houden naast elkaar te zetten, wordt zichtbaar in hoeverre er verschillende opvattingen zijn en komt de discussie hierover op gang. Of en in hoeverre gegeven minimale afmetingen voor dierverblijven en overige voorwaarden aan de maat zijn, hangt niet alleen maar af van de soort die het betreft. Het heeft zeer uitdrukkelijk ook te maken met de wijze waarop de houder met zijn dieren om gaat. Zo zullen bijvoorbeeld dieren die minder vertrouwd zijn met directe menscontacten een aanzienlijk grotere ruimte- en schuilbehoefte hebben dan dieren die vanaf jonge leeftijd gewend zijn het contact met mensen op te zoeken.

De hier gegeven voorschriften (aanbevelingen) zijn niet statisch. Nieuwe kennis en inzichten moeten een plaats kunnen krijgen. Gemotiveerde amendementen kunnen daarom worden ingediend bij het PVH. Deze kunnen worden verzonden naarinfo@huisdieren.nu. De evaluatie van deze voorstellen tot aanpassing zal plaatsvinden door een in te stellen projectgroep bestaande uit soortspecialisten uit de aangesloten organisaties en onafhankelijke deskundigen.

Gezien het grote aantal soorten dat in Nederland wordt gehouden, zal een complete lijst nog wel enige tijd in beslag nemen, maar we blijven er gestaag aan werken. Bedenk wel dat de houderijvoorschriften slechts de basale eisen weergeven. Van een aantal soorten beschikken we op de PVH-site ook over Gidsen Goede Praktijken die uitvoeriger op het houden van de diersoorten ingaan dan de houderijvoorschriften.

Met de houderijvoorschriften (houderij-aanbevelingen) willen we een bijdrage te leveren aan het verantwoord houden van hobby- en gezelschapsdieren in Nederland

Ir. Ed.J.Gubbels
Secretaris PVH