Privacy Statement

Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit, gevestigd te Barneveld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Secretariaat PVH
Arnhemseweg 109
6731 BR Otterlo
+31 06 225 155 87
info@huisdieren.nu

Cathrienke Brandt en Ed Gubbels zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van de Stichting PVH Zij zijn te bereiken via info@huisdieren.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken
De SPVH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van alle persoonsgegevensdie wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huisdieren.nu dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De SPVH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om de nieuwsbrief te verstrekken.
– Om vergaderingen van de Sector Organisatie te kunnen aankondigen.
– Om in gevallen waarin een betalingsverplichting jegens SPVH bestaat een op naam gestelde factuur te kunnen opmaken en om de betaling te kunnen faciliteren.

Geautomatiseerde besluitvorming
De SPVH gebruikt geen geautomatiseerde computerprogramma’s of –systemen en
neemt dus geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De SPVH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn tot drie maanden na het beëindigen van uw lidmaatschap, mits, indien van toepassing, aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
De SPVH verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Cookies.
Onze website gebruikt cookies. Dat zijn kleine databestanden die het gebruik van de website vereenvoudigen op basis van het herkennen van uw IP adres. In deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en zijn dus veilig met betrekking tot uw privacy.

U kunt via de instellingen van uw eigen browser het gebruik van cookies voorkomen, maar u kunt mogelijk dan niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken.

Google analytics.
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, dat is een webanalyse-service die ons in staat stelt het gebruik van onze website te kunnen volgen en analyseren.

Deze service maakt gebruikt van cookies, die uw gebruik van de website bijhouden.
Deze gegevens worde opgeslagen bij Google op eigen servers. Google mag de opgeslagen gegevens alleen aan derden verschaffen op basis van wettelijke verplichtingen en zal uw IP adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt via de instellingen van uw eigen browser het gebruik van deze cookies voorkomen, maar u kunt mogelijk dan niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt echter het script van Google Analytics geheel blokkeren door het downloaden van een opt-out plugin via: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De SPVH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huisdieren.nu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U kunt ons, vanaf het emailadres waar onze nieuwsbrief en andere mededelingen heen worden gestuurd, melden dat u van ons geen nieuwsbrief of andere mededelingen meer wenst te ontvangen.
U ontvangt dan geen emails meer van SPVH.

De SPVH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De SPVH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris via info@huisdieren.nu

06-06-2018