Wat is PVH, wat wil PVH?

De statutaire basisdoelstelling van het PVH is: het bevorderen van een verantwoorde relatie tussen de mensen en het gezelschapsdier alsmede het beschikbaar maken van de benodigde kennis, zodat gezelschapsdieren op een verantwoorde wijze worden gehouden.

• Het PVH wil samenwerken met elke partij in de sector die aan deze doelstelling wil bijdragen. Dat betekent ook dat het PVH de ambitie heeft deel te nemen aan elk overleg waarin dierbelangen aan de orde zijn. Welzijn van het huisdier is in alle samenwerkings- en overlegstructuren het bepalende criterium voor de inbreng van het PVH.
• Het PVH komt op voor de rechten en de belangen van degene die zijn dieren op verantwoorde wijze houdt. Die belangenbehartiging betreft overigens uitsluitend de situaties waarin ‘het recht tot houden’ in het geding komt en alleen nadat aan het criterium ‘verantwoord’ is voldaan.

In de relatie tussen eigenaar en zijn/haar huisdier wordt een aantal knelpunten onderkend. De belangrijkste daarvan zijn:
• Gebrek aan kennis over hoe de dieren te houden
• Gebrek aan mogelijkheden om dieren welzijnsvriendelijk te houden
• Oneigenlijke motieven bij aanschaf
• Lage drempels bij aanschaf
• Het zich ontdoen van een dier (regulier, illegaal)

Het PVH wil, samen met alle betrokkenen in de sector, aan oplossingen daarvoor werken.

Wat is het PVH?

Dierenbezit heeft alles te maken met verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn: het dier is voor zijn gezondheid en welzijn volledig afhankelijk van zijn eigenaar. De overheid heeft die verantwoordelijkheid vastgelegd in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) en in de daarbij horende voorschriften, algemene richtlijnen en maatregelen.
De bezitters van gezelschapsdieren (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd) zijn in beleidsdiscussies met de overheid gebaat bij een professionele organisatie die opkomt voor hun belangen en waarin samenwerking met andere partijen kan worden gestroomlijnd.
Het PVH is die organisatie, die enerzijds huisdierbezitters wil helpen een zo goed mogelijke invulling te geven aan de verantwoordelijkheid voor hun dieren en die anderzijds samen met en namens de organisaties in de sector de belangen van huisdierbezitters wil behartigen.

De structuur van het PVH

Het PVH bundelt de krachten van de verenigingen en organisaties in de sector. De basis van het PVH wordt gevormd door de huidige zes werkgroepen waarin de soortdeskundigen overleggen over de belangen van de diergroepen en van hun houders. Er zijn momenteel werkgroepen voor Honden, Katten, Kleine Zoogdieren, Reptielen/Amfibieën, Vissen en Vogels. Het PVH heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, aangevuld met de zes voorzitters van de werkgroepen. Voor de toetsing van het beleid aan de statutaire doelstellingen is er een Raad van Toezicht waarvan de leden door de koepelorganisaties zijn benoemd.

Wat doet het PVH nog meer?

Het PVH is de afgelopen jaren zeer actief betrokken geweest bij een reeks van beleidsdossiers vanuit het ministerie van EZ en heeft hard gewerkt aan het opbouwen en structureren van haar eigen organisatie. Het PVH wordt ondersteund door een aantal belangrijke kennis-instituten.

Belangenbehartiging betekent deskundigheid en betrokkenheid. De kennis, die binnen de werkgroepen beschikbaar is wordt verzameld en door deskundigen uit de sector op volledigheid en kwaliteit beoordeeld. Op de website www.huisdieren.nu wordt deze beschikbaar gemaakt voor de aangesloten achterban en voor het grote publiek. De website geeft naast heel veel informatie over de diersoorten, ook de persberichten van EZ die voor de sector belangrijk zijn en de standpunten die het PVH inneemt. Het PVH wil door het organiseren van symposia de maatschappelijke discussie over belangrijke zaken aangaande het verantwoord houden van gezelschapsdieren stimuleren.

Actief deelnemen in het PVH?

Elke organisatie die de belangen van gezelschapsdieren en gezelschapsdierenhouders behartigt, kan actief deelnemen in het PVH. Er wordt wèl een bijdrage verwacht in de vorm van het meewerken aan het beschikbaar maken en uitdragen van kennis. Kennis over dieren, en over de wijze waarop ze gehouden moeten worden, is de belangrijkste succesfactor om tot een verantwoord huisdierenbezit te komen. Op dat punt rekenen we op al die soortspecialisten en hun organisaties.

Ed.J. Gubbels, secretaris PVH
Platform Verantwoord Huisdierenbezit,