Organisaties

Aequor

Aequor is het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving Aan het hoofd van Aequor Dierverzorging staat Adriaan van Egmond, sectormanager. Vanuit Aequor zijn bedrijfsadviseurs werkzaam, die bedrijven adviseren en ondersteunen bij het scheppen van een goed opleidingsklimaat binnen het bedrijf. In de sector zijn ongeveer 4000 bedrijven; onder meer asielen, kennels en pensions, dierenartspraktijken, dierentuinen, dierenspeciaalzaken en kinderboerderijen.
Aequor wordt in de werkgroep honden vertegenwoordigd door mevr. L. ( Lydia) Kersbergen.
Activiteiten/Diensten:
De belangrijkste taken van de Aequor-sector Dierverzorging zijn :

 • zorgen voor voldoende leer- en stageplaatsen (praktijkleerplaatsen)
 • het begeleiden en ondersteunen van bedrijven bij het opleiden op de werkplek;
 • zorgen voor een adequate inhoud van de opleidingen.
 • Opleidingen:
 • Niet van toepassing.
 • Op de website www.aequor.nl vindt u alle informatie

Algemene Belangenvereniging Hondentoiletteer Bedrijf (ABHB)

De ABHB is de Nederlandse vakvereniging voor gediplomeerde hondentrimmers en zij die daartoe in opleiding zijn.
Doelstelling: Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid tussen de gediplomeerde hondentrimmers, door deze beroepsbeoefenaren zoveel mogelijk tot elkaar te brengen. Het op professionele en legale wijze uitoefenen van het beroep van hondentrimmer.
Activiteiten/Diensten: Het ontplooien van activiteiten, gericht op een voortdurend verdere professionalisering van het beroep van hondentrimmer. Een adviserende rol te hebben bij het scheppen van kaders, waarbinnen praktijkervaring kan worden opgedaan door personen die in opleiding zijn voor het beroep van hondentrimmer. Het uitgeven van een periodiek. Het verstrekken van gevraagde en/of ongevraagde dienstverlening in zaken die een relatie hebben tot het beroep van hondentrimmer.
Opleidingen: ABHB geeft geen opleidingen maar heeft wel erkenningseisen ontwikkeld waaraan opleidingen kunnen voldoen. Alleen diploma’s behaald bij een erkend instituut worden geaccepteerd voor het lidmaatschap van de ABHB.
Actuele aandachtspunten: Voortdurende inspanning voor de terugkeer van een structurele verplichting tot opleiding voor de hondentrimmer. Inzet voor het onderbrengen van de werkzaamheden van de hondentrimmer in het 6% BTW segment.
Op de website www.abhb.nl vindt u alle informatie.

Alpha

Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden
Beroepsvereniging. Lid worden van Alpha kan alleen als afgestudeerd gedragstherapeut voor honden aan één van de door de vereniging erkende opleidingsinstituten. De opleiding van Dogvision (voorheen Van Hall instituut) en de opleiding van het Martin Gaus Gedragscentrum zijn op dit moment de enige door Alpha erkende opleidingen tot kynologisch gedragstherapeut.
Alpha wordt in de werkgroep honden vertegenwoordigd door mevr. H. (Hotsche) Luik en mevr. M. (Marianne) Drenth.
Doelstelling Het als beroepsvereniging behartigen van de belangen van de kynologische gedrags-therapeuten in Nederland en het bevorderen en bewaken van een goede therapeutische behandeling ter voorkoming en oplossing van kynologische gedragsproblemen door de leden.

Activiteiten/Diensten

 • het bevorderen en bewaken van een goede therapeutische behandeling door de leden door middel van voorlichting, publicaties, het ontwikkelen en invoeren van een regeling voor de afhandeling van klachten en het bijhouden van een registratieregister;
 • het erkennen en bewaken van de kwaliteit van opleidingen tot kynologisch gedragstherapeut;
 • het versterken en professionaliseren van de inhoudelijke en praktische deskundigheid van de leden;
 • het ontwikkelen van een (ethische) gedragscode voor de leden en het toezien op de handhaving daarvan;
 • het treffen van sancties en maatregelen bij overtreding van het bepaalde in de regelingen en de gedragscode;
 • het bevorderen van gedachtewisseling, informatie-uitwisseling en intervisie tussen de leden;
 • samenwerking met andere organisaties op het gebied van gedragstherapie welke een gelijk of aanverwant doel beogen, zowel in binnen- als buitenland.
 • Opleidingen:
 • Niet van toepassing.
 • Op de website www.honden-gedragstherapie.nl vindt u alle informatie.

BCND

De vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurgeneeswijzen voor Dieren.

De BCND fungeert als koepelvereniging voor beoefenaars van alle algemeen aanvaarde werkvormen van aanvullende en/of natuurlijke geneeswijzen voor dieren en is opgericht om de krachten te bundelen en een kwaliteitsnorm te kunnen stellen die HERKENBAAR en CONTROLEERBAAR is voor overheid, diereigenaar, en andere veterinaire disciplines in Nederland. Slechts therapeuten die een meerjarige opleiding hebben gevolgd met een bepaald aantal uren medisch, anatomie, fysiologie en pathologie worden toegelaten.

Binnen de koepelvereniging zijn er verschillende disciplines ondergebracht in zogenoemde afdelingen.
U kunt bij ons dan ook terecht wanneer u opzoek bent naar een van de volgende ondersteunende therapieën:

 • Natuurgeneeskunde,
 • Aromatherapie,
 • Fytotherapie (Kruiden),
 • Voeding,
 • Osteopathie,
 • Chiropractie,
 • Gedragstherapie,
 • Homeopathie,
 • Massage,
 • Bewegingstherapie,
 • TTEam,
 • Acupressuur,
 • En Bloesemtherapie.

Dibevo

Vanaf 1936 is Dibevo (Dieren benodigdheden en voeders) de landelijk opererende en onafhankelijke vakorganisatie voor de ondernemingen in de huisdierenbranche. Het ledenbestand van Dibevo omvat de fabrikanten van en de groothandels in dierenbenodigdheden en –voeders alsmede artikelen ten behoeve van hengelsport en visserij, de im- en exporteurs van levende dieren, aquarium- en vijvervissen, de dieren- en hengelsportspeciaalzaken, en de dierverzorgende bedrijven. Dibevo verenigt, en dat is uniek, de gehele bedrijfskolom. Het ledenbestand omvat ca. 1500 bedrijven.
Dibevo wordt in de werkgroep honden vertegenwoordigd door: dhr. P. Craanen.

Activiteiten/Diensten:

 • Korting op lesgelden voor opleidingen en cursussen van het Huisdier Kennis Instituut te Bunnik
 • Gratis consult van de Dibevo-dierenarts
 • Dibevo Vakblad ‘Dier/Tuin’
 • Consumentenblad: dier & vriend
 • Opleidingen:
 • Cursus Eerste Hulp voor Dierenopvangcentra (EHD), bedoeld voor eigenaren en personeel van dierenopvangcentra, pensions en asiels.
 • Actuele aandachtspunten:
 • Klachtenregeling winkels en dierenpensions.
 • Op de website www.dibevo.nl vindt u alle informatie.

Federatie Hondensport Nederland (FHN)

De Federatie Hondensport Nederland (FHN) is opgericht op 1 april 1992. Elke vereniging, stichting of particuliere instelling actief op het gebied van de hondensport, die toegankelijk is voor honden van alle rassen en kruisingen, kan zich bij de Federatie aansluiten. Momenteel is aansluiting mogelijk in een of meer van de volgende takken van hondensport:

 • Apporteersport
 • Behendigheid
 • Flyball
 • Gedrag en Gehoorzaamheid
 • Speuren
 • Combisport (een combinatie van Gehoorzaamheid en Behendigheid)
 • Activiteiten/Diensten:
 • Onder auspiciën van de FHN worden jaarlijks vele wedstrijden, diplomadagen en examendagen georganiseerd door de bij de FHN aangesloten instellingen op het gebied van bovenstaande hondensporten. De FHN maakt principieel bij geen enkele wedstrijd of ander evenement onderscheid tussen rashonden en “rasloze” honden.
 • Opleidingen:
 • Niet van toepassing.
 • Op de website www.fhn.nl vindt u alle informatie.

Genetic Counselling Services

Counselling Services (GCS) haakt in op het gedachtegoed van o.a. prof. dr. W.K. Hirschfeld. Deze wilde het diergeneeskundig onderzoek dichter bij de praktijk van de (ras)hondenfokkerij brengen, en een brug slaan tussen wetenschap en kynologie.
GCS bestaat uit Peter Prins, Janneke Scholten & Ed.J. Gubbels.
GCS wordt in de werkgroep honden vertegenwoordigd door Dhr. drs. P.G.M. Prins.
Ed Gubbels is voorzitter van de werkgroep Vogels.
Doelstelling:
GCS wil actuele wetenschappelijke inzichten handen en voeten te geven voor de praktijk van de fokkerij en de houderij van gezelschapsdieren.
Activiteiten/Diensten:
GCS richt zijn dienstverlening niet alleen op (ras)honden, maar ook op andere diersoorten die in de hobbysfeer worden gehouden.

 • Fokwaardeschattingen en genetische risicoschattingen
 • Gezondheidsinventarisaties
 • Advisering
 • Ondersteuning aan onderzoeksinstellingen
 • Op de website www.gencouns.nl vindt u alle informatie.

Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG)

van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
Deze groep richt zich op vakinhoudelijke zaken en organiseert verschillende activiteiten binnen haar vakgebied. De groep speelt een belangrijke rol bij de beleidsontwikkeling binnen de KNMvD en bevorderen de onderlinge contacten tussen collegae.
Het is momenteel nog niet duidelijk wie GGW binnen de werkgroep zal vertegenwoordigen. GGG is ook in andere werkgroepen vertegenwoordigd. Activiteiten/Diensten:

 • Post academisch onderwijs
 • Najaarsdag
 • Europese relaties.
 • Actuele aandachtspunten:
 • Veterinair Meldpunt.
 • Op de website www.knmvd.nl vindt u alle informatie.

Huisdier Kennis Instituut (HKI)

Het Huisdier Kennis Instituut werkt met docenten uit de praktijk: ondernemers, specialisten, dierenartsen, voedingsdeskundigen, hondentrimmers etc. Zij brengen hun vakkennis op een plezierige en effectieve manier op u over.
HKI wordt in de werkgroep honden vertegenwoordigd door Mevr. H.A.M. ( Jet ) Bijen – Veldhoen. HKI is ook vertegenwoordigd in de werkgroep Katten.
Doelstelling:
Kennisoverdracht.
Activiteiten/Diensten:

 • Buiten opleidingen; Jaarlijkse Huid- en Vachtdag (vakbeurs).
 • Opleidingen:
 • Hondentrimmen/hondentoiletteren, kattentoiletteren
 • Basiskennis Dierenspeciaalzaak & de specialisatiemodules
 • Vakopleiding Basiskennis Dierenspeciaalzaak.
 • Actuele aandachtspunten:
 • Ontwikkeling cursus EHBO voor diereneigenaren.
 • Op de website www.huisdierkennis.nl vindt u alle informatie.

Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV)

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) houdt zich bezig met de jacht met het geweer. De honden die daarbij worden gebruikt zijn in te delen in: staande honden, spaniëls, retrievers, lopende honden, zweethonden, dashonden en terriërs. Sommige honden hebben een taak ‘voor het schot’, andere worden vooral ingezet voor het werk ‘na het schot’. Ook zijn er rassen die in beide situaties ingezet worden.
De KNJV wordt in de werkgroep honden vertegenwoordigd door Dhr. ing. J.H. Folmer.
Doelstelling:
De KNJV heeft als doel het bevorderen van jacht met het geweer en stelt regels aan deze vorm van sport.
Activiteiten/Diensten:
Jachthondenproeven worden georganiseerd door de KNJV en enkele rasverenigingen, volgens het Reglement Jachthondenproeven. De proeven zijn zeer populair: bijna 4.000 combinaties doen jaarlijks mee, op ruim 60 verschillende locaties. Het proevenseizoen wordt afgesloten met de NIMROD proef

 • Puppycursussen voor jachthonden
 • Zelfopleiding jachthonden. Hierin leert men de hond op te leiden tot een bruikbare jachthond.
 • Op de website www.knjv.nl vindt u alle informatie.
 • PH I (Politiehond I)
 • PH II (Politiehond II)
 • Obj. Bew. (Object Bewakingshond)
 • Speur- en Sorteerhond
 • Reddingshond
 • Basiscertificaat (sinds 2001).
 • OpleidingenNiet van toepassing.
 • Op de website www.knpv.nl vindt u alle informatie.

Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging

De KNPV is opgericht in 1907.
Doelstelling:
De trainingen voor politiehonden te organiseren en de mensen te leren over dit soort van trainingen / africhting.
Activiteiten/Diensten:
Er zijn een aantal certificaten welke men kan behalen te weten:

Kynologisch Centrum Quiebus

De Quiebus hondenscholen hebben zich contractueel verbonden aan de uitgangspunten van het Licentiesysteem en staan daarmee voor kwaliteit en service. Kynologisch Centrum Quiebus heeft zelf hondenscholen in Goirle, Tilburg en Den Haag. Quiebus is er trots op dat we in Nederland en België een flink aantal licentiehondenscholen hebben. Deze hondenscholen staan ook garant voor een goede methode, gecertificeerd personeel en service.
Quiebus wordt in de werkgroep honden vertegenwoordigd door dhr. en mevr. G. (Gerda) Doedee.
Doelstelling:
Het welzijn van honden staat bij Quiebus op de eerste plaats.
Onze hond is als geen ander in staat om ons te laten zien hoe hij zich voelt. Quibus wil u graag leren om dat te leren begrijpen door middel van inzicht in zijn gedrag.
Activiteiten/Diensten:
Puppen, beginners, gevorderden, behendigheid, flyball, probleemgedrag
Gedragstherapie: Quiebus werkt alleen met gediplomeerde gedragstherapeuten.
Ad en Gerda Doedee zijn ook verbonden aan de Opleiding voor Gedragstherapeuten van het Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld (CDB).

Opleidingen:
Het CDB verzorgt in samenwerking met Quiebus Kynologisch Centrum de volgende opleidingen:

 • Basis Kynologisch Instructeur (Module A + B1)
 • Gevorderd Kynologisch Instructeur (Module A + B1 + B2)
 • Kynologisch Gedragstherapeut (module A + B1 + C + D + E).
 • Op de website www.quiebus.nl vindt u alle informatie.

Kynotrain

Kynotrain verschaft informatie over alle mogelijke facetten van de kynologie en is een samenwerkingsverband aangegaan met de Martin Gaus Academie per 1 januari 2008. Samen verzorgen zij diverse opleidingen op kynologisch gebied en geven informatie over het fokken van honden, het aanschaffen van honden en het op een verantwoorde en hondvriendelijke manier opvoeden van en omgaan met honden. Dit alles geschiedt door het uitgeven van speciale magazines, boeken en tijdschriften, het geven en organiseren van lezingen, workshops en congressen welke allemaal de moeite waard zijn.
De werkzaamheden van Kynotrain worden uitgevoerd door Peter Beekman, Sacha Gaus en Marie Louise Hebly. Voor wat betreft de opleidingen hebben zij zeer gerenommeerde opleiders aangetrokken.
Kynotrain wordt in de werkgoep honden vertegenwoordigd door Sacha Gaus.
Doelstelling:
Informatieverstrekking, met als doel het welzijn van honden, uit wetenschappelijke publicaties aangeleverd door gedragsbiologen, medische specialisten, voedingsdeskundigen en ervaren gedragstherapeuten.

 • Activiteiten/Diensten:
 • website
 • diverse uitgaven van tijdschriften en boeken
 • organiseren van diverse congressen, workshops en lezingen
 • uitgebreide kynologische opleidingen.
 • Opleidingen en workshops:
 • In samenwerking met de Martin Gaus Academie:
 • Opleiding tot Kynologisch Instructeur
 • Opleiding tot Gedragskeurmeester bij Honden
 • Opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut
 • Opleiding tot Erkend Hondenuitlaatservice
 • Opleiding tot Gedragstherapeut voor katten
 • Opleiding tot gedragstherapeut voor papegaaien
 • Diverse workshops met betrekking tot honden, katten en papegaaien.
 • Actuele aandachtspunten:
 • Voorlichting over opvoeding van puppy’s, professionalisering Kynologische (gedrags)-therapeute

opleidingen.
Op de website www.kynotrain.nl vindt u alle informati
e.

Vriendenkring BAND

Band, de vereniging van en voor agilityliefhebbers. Agilityclub BAND is in 1995 opgericht door een groep actieve en enthousiaste beoefenaren van de agilitysport. Het startpunt was hierbij om ideeën en meningen van deelnemers bekend te maken bij wedstrijdorganisatoren. Inmiddels is BAND uitgegroeid tot een vereniging met 800 leden.
Gedreven door de liefde voor de sport zetten bestuur en leden zich op allerlei manieren in om agility als topsport en als recreatieve bezigheid een brede en gezonde basis te geven.
BAND wordt in de werkgroep honden vertegenwoordigd door dhr. M. Manders.
* bijzonder lid: Dhr. R. Mouwen ( subwerkgroep medicalisering).
Doelstelling:
Spreekbuis en belangenbehartiger van al die mensen die samen met hun hond veel plezier aan agility beleven.

 • Activiteiten/Diensten:
 • Het organiseren van trainingen, cursussen, BASE (Band AgilitySport Event), workshops, wintercompetitie enz.
 • AgilityClub het blad voor en door de leden en ieder jaar het Nulnummer waar de wedstrijdgegevens in staan.
 • Ondersteuning beginnende wedstrijdlopers door middel van de gids “de beginnende wedstrijdloper” die vol staat met praktische tips en hoe het werkt in het wedstrijdcircuit.
 • Opleidingen:
 • Niet van toepassing.
 • Op de website www.agilityclub.nl vindt u alle informatie.