Standpunt van de werkgroep vogels besluit van de EU om de invoer van wildvang vogels te verbieden (juli 2007)

Standpunten en Visies

1-07-2007

De Europese Unie heeft besloten dat de handel in wildvang vogels permanent moet worden verboden vanaf 1 Juli 2007. Lees hier het betreffende (Engelstalige) persbericht. Het tijdelijke verbod dat door Brussel al in oktober 2005 als deel van maatregelen werd opgelegd om uitbarstingen van de dodelijke H5N1 van vogelgriep te verhinderen, is aangegrepen om een definitief importverbod bewerkstelligd te krijgen. Het tijdelijke verbod werd toen opgelegd nadat een papegaai bij een quarantainepost in Groot-Brittannië werd gevonden die vogelgriep zou hebben.
In een rapport dat 163 pagina’s dik is, wordt het standpunt der beschermingsorganisaties breed uiteengezet, met weinig of geen inbreng vanuit de sector. Alvorens het tijdelijke verbod werd opgelegd, zouden ongeveer 1.7 miljoen wilde vogels jaarlijks worden ingevoerd in de EU. Volgens de dierenbeschermingsorganisaties sterft 60% van de vogels die voor de invoer werden gevangen door slechte behandeling alvorens zij Europa bereikten. Volgens de campagnevoerders zal het permanente verbod miljoenen vogels, met inbegrip van vele zeldzame soorten redden. Of al deze getallen werkelijk juist zijn roept toch vraagtekens op. De campagnevoerders van de diverse beschermingsorganisaties beschuldigen de handel in Europa van wildvangvogels als de schuldige in de daling van de vele bedreigde soorten, zoals bijvoorbeeld de Afrikaanse grijze roodstaart papegaai.
Alleen nog zullen de ter plaatse gekweekte vogels uit enkele erkende landen in de EU worden toegelaten. Deze landen/stations zullen aan strenge quarantaine eisen moeten voldoen. De controles hierop zullen heel scherp zijn, en waarschijnlijk wel export vrijwel onmogelijk maken. De Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders (ANBvV) betreurt de genomen maatregel, omdat deze zo abrupt wordt ingesteld en belangenorganisaties, zoals de vogelbonden in deze niet worden gehoord.
Het zou toch passend zijn geweest om ook deze te betrekken bij het nemen van dergelijke maatregelen, en niet alleen de beschermingsorganisaties aan het woord te laten en hun standpunten in deze naar voren te brengen. Inmiddels heeft de AnBvV  via C.O.M. Nederland haar ongerustheid uitgesproken tijdens het internationale congres in Spanje eind januari. De aanwezige landen zijn gevraagd dit aan te kaarten bij hun Ministeries en belangenorganisaties, en COM Internationaal is gevraagd dit te doen in Brussel. Aan de andere kant moeten wij juist nu met z’n allen de schouders er onder zetten om van alle soorten die wat minder algemeen of populair zijn in onze volières de kweek juist nu aan te moedigen.
Als we even terug gaan in de geschiedenis van de vogelliefhebberij is het nog maar zo’n 45 jaar geleden dat de export van vogels uit Australië volledig stil kwam te liggen. Van de meeste Australische soorten zijn nu zoveel vogels in onze volières dat we import van wildvang zelfs ongewenst is. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen, maar dat zijn vaak soorten die altijd al als problematisch bekend hebben gestaan en waar ook meestal geen grote aantallen van zijn ingevoerd. Wij doen het als kwekers in het algemeen zeker niet slecht. We hebben zelf een aantal soorten in onze volières die in het wild zo goed als of zelfs helemaal uitgestorven zijn. Dit komt dan niet door de handel in wildvang vogels maar juist door de vernietiging van hun biotoop!
Het is van een zeer groot belang dat de vogels die we nu hebben, zien te behouden en zorgen dat er nakweek komt. Van bijna alle (niet Australische) soorten die we nu in onze volières hebben is er nu nog voldoende voorhanden om een gezonde populatie in stand te houden. Er zijn gelukkig zelfs al een aantal soorten waar we inmiddels zoveel nakweek van hebben dat ook daar de import van wildvang ongewenst is.
Als er in de toekomst vogelsoorten “uitsterven” in onze volières hebben we dat volledig aan ons zelf te danken. Er is inmiddels voldoende kennis voorhanden om eigenlijk alle soorten die we hebben tot kweken te laten komen. Nu is niet iedereen in staat om grote of lawaaierige vogels te houden. Maar als u goed rond kijkt zijn er zeker soorten te vinden die wel in uw volière passen zonder problemen te krijgen met het welzijn van de dieren of geluidsoverlast voor de buurt. Heeft u wel mogelijkheden om bijvoorbeeld ara’s te houden, dan is in het belang van de liefhebberij om dit te overwegen en op die manier ook een steentje bij te dragen aan de toekomst van onze hobby.
Ook zal vanuit de liefhebberij en handel het kweken in de landen van herkomst van onze vogels gestimuleerd moeten worden. Daar liggen, al zij het onder strenge voorwaarden, wel voldoende mogelijkheden om in de toekomst nog vogels te kunnen importeren. We zullen daar een prijs voor moeten betalen, maar de resultaten zullen ook veel beter zijn. Geen enkele liefhebber heeft er belang bij dat er grote aantallen in het wild gevangen vogels sterven voordat er dan ook maar één in onze volière zit.