AMvB’s

Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) zijn uitvoeringsbesluiten bij wetsteksten. Daarin worden de details geregeld. De wetstekst geeft aan dat iets persé moet of juist helemaal niet mag en vervolgens wordt in de AMvB aangegeven wat dat voor de praktijk van alledag betekent.

In het kader van de uitvoeringsbesluiten van de Wet dieren hield het ministerie van LNV (nu EZ) begin 2010 een internetconsultatie waarbij drie concept-AMvB’s ter discussie werden gesteld. Iedereen in de sector mocht zijn visie geven op de voorgestelde regelgeving.

Voor de houders van gezelschapsdieren was de belangrijkste de concept-AMvB
‘Houden van dieren’ samen met de toelichting daarop. In deze regeling komen de aspecten aan de orde waarmee de liefhebber van gezelschapsdieren in de praktijk te maken heeft.

In overleg met de achterban heeft het PVH eind maart 2010 haar bedenkingen bij dit ontwerpbesluit ingebracht. Daarna duurde het enige tijd voordat vervolgstappen konden worden genomen.

Het ministerie gaf aan de WUR (het Wageningen University en Research centre) de opdracht om over een aantal thema’s wetenschappelijke adviezen uit te brengen. Nadat die onderzoeksrapporten voor het publiek beschikbaar kwamen, was het opnieuw aan de sector om een mening te hebben.

Een eerste WUR-rapport over het scheiden van dieren werd in januari 2011 uitgegeven. Dit rapport en de reacties daarop van het PVH vindt u op de betreffende pagina.

Daarna kwam in april 2010 een verzoek van de Staatssecretaris, de heer Bleker, om mee te werken aan de evaluatie van de door de WUR ontwikkelde systematiek voor het opstellen van Positieflijsten. Voor alle documenten die op dit thema betrekking hebben verwijzen we naar die pagina.