Stand van zaken Positieflijst per 15 november 2014

De eerste ronde, tot 19 juni 2013

Na een proces van vijf jaar kwam staatssecretaris Dijksma op 19 juni 2013 met haar eerste Positieflijst. Er waren 90 zoogdiersoorten beoordeeld waarvan er 6 ‘vrij’ mochten worden gehouden, 33 mochten ‘onder voorwaarden’ en de rest werd verboden. De staatssecretaris verzweeg dat daarmee ook de ruim 5300 overige zoogdiersoorten zonder enige beoordeling stilzwijgend werden verboden.

Deze eerste Positieflijst verdween in de prullenbak. De onderzoeksmethode deugde niet, dus die verdween ook in de prullenbak. Men kon niet aangeven waarom soorten wel of niet werden verboden en het ‘ongemotiveerd’ verbieden van ‘de ruim 5300 soorten’ was al helemaal buiten de orde van ons rechtssysteem.

LET OP:          Op de website van het ministerie van EZ staat nog steeds de oude informatie over de Positieflijst van 2013, die is niet meer geldig. Verder wordt u aangemoedigd bij het Klantportaal van EZ (https://mijn.rvo.nl/huisdieren?inheritRedirect=true) om vóór 1 januari 2015 uw diersoorten, als die niet op de daarbij gevoegde lijst staan, alsnog aan te melden. Daar is geen enkele reden toe. Dat is een vergissing van de behandelend ambtenaar. Die lijst stamt nog uit de tijd van de eerdere Positieflijst van mevrouw Dijksma van 19 juni 2013.

Eind 2013 is werd opnieuw geïnventariseerd en zijn er ongeveer 550 in Nederland gehouden zoogdiersoorten aangemeld. Zodra het ministerie van EZ deze lijst beschikbaar maakt, zullen wij u informeren en is het belangrijk dat u nagaat of uw soorten daarop zijn vermeld.

Onrechtmatig verbod van soorten

Het ministerie van EZ wil de Positieflijst beperken tot de soorten die nu in Nederland worden gehouden. Alle andere soorten zouden dan bij voorbaat, en zonder enige beoordeling, worden verboden. Dit is in strijd met het Europees recht. Het ministerie van EZ lijkt er tot nu toe voor te kiezen dit te negeren en dat betekent dat wij dit aan de bestuursrechter zullen gaan voorleggen.

Er is dus helemaal geen lijst van nu in Nederland gehouden soorten nodig. Het gaat hier slechts om een onwettige poging van het ministerie om de Positieflijst zo kort mogelijk te houden.

De nieuwe opstart

Na de mislukking van de eerste Positieflijst werd besloten een nieuwe beoordelingsmethode te ontwikkelen. Dit gebeurt door de WUR onder leiding van dr. Hans Hopster. Momenteel worden de eerste soorten beoordeeld. De methode helpt ons zeer om daarmee de punten zichtbaar te maken die speciale aandacht behoeven bij de verschillende diersoorten. De beoordeling die nu plaatsvindt, draagt bij aan het opstellen van ‘zo goed mogelijke’ houderijvoorschriften. PVH ondersteunt dit proces van harte.

Of de resultaten van deze welzijnsbeoordeling ook zullen leiden tot het verbieden van soorten, mag ernstig worden betwijfeld. Het Europese recht verlangt de resultaten van een grondige wetenschappelijke studie alvorens tot een verbod mag worden overgegaan. Voor een dergelijke studie ontbreken bij vrijwel alle soorten de wetenschappelijk onderbouwde criteria.

Mocht het tot een verbod komen op grond van het motief ‘borging van welzijn’, ook dan zullen wij dit zeker ter toetsing aan de rechter voorleggen.

Belangrijk voor nu !!!

Op dit moment is er dus geen Positieflijst, het wachten is op de eerste resultaten van de nieuwe methode. Naar verwachting zal de staatssecretaris die rond 1 januari 2015 bekend maken.

Er is dus ook geen reden om nu alvast afstand te doen van uw dieren !!!

Het ministerie van EZ, samen met de antidierhouderij-organisaties, wekt voortdurend de indruk dat er straks ‘fors’ wordt ingegrepen in de sector gezelschapsdieren, Dat leidt ertoe dat onwetende dierhouders zich zorgen maken en geheel onterecht alvast ‘oplossingen’ gaan zoeken. Ze duiken onder of ‘dumpen’ hun dieren (in asielen of in de natuur). Asielen melden al een groot aanbod van onder andere Degoes, die vooral door stichting AAP in de pers werden gebracht. Nee, er is geen schijn van kans dat de Degoe wordt verboden en datzelfde geldt voor de meeste andere soorten.

Ir. Ed.J,Gubbels, Projectgroep Positieflijsten PVH.