29-01-2015 Belangrijke ontwikkelingen voor de houders van ’bijzondere’ zoogdiersoorten !!!

We hadden gehoopt, na de ondergang van de eerste Positieflijst voor zoogdieren (die van 19 juni 2013), dat we in goed overleg met het ministerie van EZ tot eerlijke oplossingen zouden komen. Echter, nu blijkt dat EZ in het geheel niet bereid is om de Europese regelgeving te respecteren. Noodgedwongen pakken we daarom de ‘formele’ route maar weer op, om straks bij de bestuursrechter beslagen ten ijs te komen.

We hebben daarom allereerst aan de staatssecretaris, mevrouw Dijksma, gevraagd om het voorgenomen verbod op de nu niet in Nederland gehouden zoogdiersoorten te schrappen. We hebben dat verzoek gemotiveerd met verwijzing naar de Europese regelgeving en jurisprudentie op dit punt.

De stap daarna is belangrijk voor de liefhebber en houder van ‘bijzondere’ zoogdierdiersoorten. Het ministerie heeft eind 2013 door de WUR een onderzoek laten uitvoeren naar de zoogdierdiersoorten die in Nederland worden gehouden. Uit dit onderzoek blijkt, dat het om 549 soorten gaat. Hiervan werden 18 soorten zonder beoordeling op de Positieflijst geplaatst (de productiedieren plus de hond en de kat). Het ministerie is bereid 160 soorten te gaan beoordelen voor opname op de Positieflijst. Over de overige 371 soorten wordt niet meer gesproken.

Op de website van EZ verscheen het bericht dat iedereen, die een soort heeft, die niet tot de 160 soorten behoort, dit maar moet aanmelden. Hij moet ‘bewijzen’ dat hij de soort ook daadwerkelijk in bezit heeft en bovendien (wetenschappelijk) aantonen dat je de soort ook kunt houden. Tegen het besluit over de aangemelde soort is geen beroep en bezwaar mogelijk.

Een nogal omgekeerde wereld. Volgens de het Andibel-arrest moet niet de houder aantonen dat het wel kàn, de overheid moet aantonen dat het niet kàn. De overheid negeert daarmee niet alleen de Europese regelgeving, ook de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt met voeten getreden.

Vandaar dat PVH, als vertegenwoordiger van àlle zoogdierhouders, de staatssecretaris heeft verzocht om de resterende 371 gehouden zoogdiersoorten alsnog op de lijst van ‘voor de positieflijst te beoordelen soorten’ te plaatsen. Bij de brief aan mevrouw Dijksma vindt u de lijst 371 soorten juridische motivering  en lijst van 160 soorten Lijst van  die al zullen worden beoordeeld.

Nadat de concrete vraag van een dierhouder zich aandiende, heeft het PVH de staatssecretaris verzocht (om de Grootoorspringmuis (een nu niet in Nederland gehouden soort) te beoordelen voor plaatsing op de Positieflijst.

Een nieuwe Positieflijst voor Zoogdieren

Op 28 januari 2015 stuurde de staatssecretaris, mevrouw Dijksma, een brief naar de Tweede Kamer waarin ze de nieuwe Positieflijst aankondigde. Bijgevoegd zat de zogenaamde huisdierenlijst met daarin de indeling van de tot nu toe beoordeelde soorten

Omdat de motivering bij dit besluit van de staatssecretaris ontbrak, heeft PVH allereerst via Wob-verzoek alle documenten opgevraagd, die tot de indeling van de soorten op de Huisdierenlijst hebben geleid. Zodra de Positieflijst in werking treedt (1 februari 2015), zullen vervolgstappen worden gezet.

Belangrijk !!!

Mocht de staatssecretaris besluiten om ons verzoek te negeren en na 1 februari 2015 overgaan tot acties tegen houders van één of meer van zoogdiersoorten die opgenomen zijn de lijst 371 soorten.

dan is het van het grootste belang om PVH onmiddellijk te informeren.

Wij zullen dan in overleg met u en, waar mogelijk, namens u de benodigde juridische stappen ondernemen.

Relevante documenten