Kwaliteitseisen WAP-leden, juli 2019

Bij de mislukte pogingen van 2015 en 2017 om een Positieflijst op te stellen, was één van de kritiekpunten van de bestuursrechter (op 28 maart 2017) dat de beoordelingscommissie niet onafhankelijk was. En dus benoemde de minister deze keer een commissie van uitsluitend wetenschappers: de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (de WAP).
Meer dan een jaar lang deed directie DAD van LNV erg geheimzinnig over de samenstelling van de commissie. Niemand mocht weten wie er in zat. Pas bij de publicatie van hun eindwerkstuk, het ‘Advies toetsingskader positieflijst zoogdieren’ op 18 oktober 2018, werden de namen van de leden openbaar. En dat bleek een verrassende lijst. Niet ieder WAP-lid  kan bij voorbaat gezien worden als deskundig op het vakgebied ‘zoogdieren’ en meer specifiek op de thema’s ‘welzijn’ en ‘gevaar voor mens en dier’. Vandaar dat we de minister om wat toelichting hebben gevraagd.

Een vraagje
Op 4 december 2018 hebben we, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), geïnformeerd naar de feiten en omstandigheden die geleid hebben tot de samenstelling van de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (de WAP). Er zijn lessen getrokken uit de eerdere mislukkingen, er is een opdracht geformuleerd, er zijn misschien zelfs functieprofielen opgesteld en daarna zijn de WAP-leden benoemd op basis van hun specifieke deskundigheid voor deze opdracht.
Toen we op 7 januari 2019 nog steeds niets gehoord hadden, hebben we de minister maar eens een herinneringsbriefje gestuurd. Ook daarop kwam geen reactie.

Incompetentie?
Eind januari dook na flink wat omzwervingen een verdagingsbericht op, dat namens de minister naar het verkeerde adres was gestuurd. Blijkbaar had op 19 december een of andere minder-begenadigde medewerker van de directie DAD op Google (!!!) naar een adres van PVH gezocht. Kennelijk wist deze niet dat we voor dit soort info de Kamer van Koophandel hebben. En dus liet de directeur DAD op een fout adres weten dat het ministerie vier weken uitstel vroeg. Voor de drie Wob-verzoeken waar dit verdagingsbericht betrekking op had, werd gemeld dat er op 24, 28 en 31 januari 2019 besluiten zouden komen. De beweerde ontvangst-datums van de (aangetekend verzonden) Wob-verzoeken klopten niet helemaal en uiteraard gebeurde er niets op 24 en 28 januari. Het was evenmin aannemelijk dat er iets op 31 januari zou gebeuren.

Toch maar de bestuursrechter
En daarmee bleef er niets anders over dan op 29 januari 2019 in beroep aan te tekenen en de bestuursrechter te vragen om de minister tot enige spoed te manen. Tijdens de zitting op 7 mei 2019 hadden de vertegenwoordigers van de minister vooral aandacht voor hun verdagingsbericht. Ze meenden dat het beroep van PVH bij de rechter onterecht was ‘want ze hadden toch tijdig (binnen vier weken) verdaagd’. De minister kon er toch niks aan doen dat er, behalve goede, ook onjuiste en verouderde info op Google te vinden is.
Het werd bij de rechter een vertoning van ’incompetentie als levensvervulling’. Alle aandacht voor hun verdagingsbericht, geen woord over het feit dat de minister geen enkele wettelijke verplichting nakwam, ook op 7 mei 2019 de toezeggingen in het foute bericht nog steeds niet. Wellicht gaat het hier niet meer om competentie, is het vooral een zaak van ontbrekende moraliteit en integriteit bij dit ministerie.
De rechter maakte korte metten met de minister en haar vertegenwoordigers. PVH werd volledig in het gelijk gesteld en de minister kreeg de opdracht om uiterlijk op 1 juni 2019 een besluit te nemen naar aanleiding van het Wob-verzoek van 4 december 2018. Dit werd gekoppeld aan een dwangsom van € 100 per dag met een maximum van € 15.000 voor elke dag dat de minister in gebreke zou blijven.

Inmiddels zijn we alweer meer dan anderhalve maand voorbij de deadline die de rechter oplegde. Van de minister nog niets gehoord.

Namens het bestuur PVH, Ir. Ed.J.Gubbels, Secretaris.

Via de onderstaande links kunt u de correspondentie met het ministerie over dit thema inzien.

2018-10-30 Adviesrapport toetsingskader positieflijst zoogdieren

Een vraagje.
2018-12-04 mail aan Schouten
2018-12-04 Wob-verzoek samenstelling WAP
2019-01-07 ingebrekestelling Wob 4 dec 2018

Incompetentie?
2018-12-19 rare bevestiging 3 Wob-verzoeken

Toch maar de bestuursrechter
2019-01-29 beroep niet tijdig beschikken Wob samenstelling WAP
2019-01-29 aanvulling beroep niet tijdig beschikken
2019-05-23 Uitspraak CBb nav 3 Wob’s 28-11