Laatste nieuws Positieflijst, 30 september 2016

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)
We hebben bericht gekregen dat onze beroepen bij het CBb op 16 november 2016 ter zitting komen. Dat lijkt verheugend, maar juich niet te vroeg. De dossierhouder van EZ heeft, in samenspraak met de antidierhouderij-lobby, de spelregels veranderd en alle soorten worden nu weer opnieuw beoordeeld. Er komt dus, zo geeft EZ aan, eind dit jaar wéér een nieuwe Positieflijst voor zoogdieren (dat wordt dan alweer de derde).

Met de komst van deze nieuwe Positieflijst zal EZ zeker bij de rechter betogen dat er geen procesbelang is omdat de beroepen gericht zijn tegen een overheidsmaatregel die niet meer van kracht is. Als de rechter dit overneemt worden onze bezwaren ‘niet ontvankelijk’ verklaard en kunnen we in 2017 weer helemaal van voren af aan beginnen met onze procedures. En dat, terwijl de huidige bezwaren onverkort blijven bestaan (in verhevigde mate zelfs) bij de nieuwe beoordelingsprocedure. Daarmee frustreert EZ (opnieuw) de rechtsgang en wordt het oordeel van de rechter weer een paar jaar vooruit geschoven.

De nieuwe beoordelingsprocedure
Met het nieuwe juridisch kader en de bijbehorende werkafspraken gaan we terug naar de tijd van de mislukte Positieflijst van 2013. Beoordelingscriteria die na 2013 in overleg met alle partijen in de sector werden verlaten, zijn door de dossierhouder van EZ opnieuw ingebracht. Hij geeft daarmee gehoor aan de wens van zijn geestverwanten, de antidierhouderij-lobby, om tot een kortere Positieflijst te komen.

De dossierhouder heeft hem passende interpretaties van de geldende wettelijke regels bedacht, hij maakt zelf wel uit hoe hij met de wet omgaat. Hij weigert kennis te nemen van en rekening te houden met de uitgebreide jurisprudentie die er op dit vlak is.

Dat betekent voor ons dat de overheid na het van kracht worden van de nieuwe lijst een ferm begin kan maken met de afbraak van onze sector en daarmee door kan gaan totdat de rechter anders beslist. EZ zal de gang naar de rechter maximaal vertragen en daarna krijgen we nog een wachttijd totdat het CBb ruimte in haar programma heeft voor een zitting. Intussen kan ook een begin worden gemaakt met de Positieflijsten voor vogels, reptielen en amfibieën. De staatssecretaris heeft daarover eerder toezeggingen gedaan aan de Tweede Kamer.

De maat is vol !!!
Elke poging om onze zienswijze in te brengen en tot een vergelijk te komen, is op niets uitgelopen. De ambtenaren weigerden systematisch en structureel om met de sector over de inhoud te overleggen. Als EZ nu haar plannen doorzet, betekent dat voor veel houders van zoogdieren het einde van hun hobby en passie. We kunnen en willen dit niet laten gebeuren, dat vraagt om een andere aanpak.

De tijd is voorbij dat we het ons als sector nog konden permitteren om, ondanks alle tegenvallers, weer opnieuw naar een opening voor een gesprek met EZ te zoeken. Bovendien, gezien de persoonlijke opvatting van de dossierhouder over het houden van dieren en de ruimte die hij neemt en krijgt binnen het ministerie, is het niet reëel te verwachten dat het ooit nog tot een inhoudelijk vruchtbaar overleg komt.

Namens de sector hebben we een mail met bijlage  aan de leden van de Vaste Kamercommissie EZ gestuurd en daarin de situatie uitgelegd, we vragen de volksvertegenwoordigers om in te grijpen. Dit keer niet meer in omzichtige en verhullende teksten, maar klip en klaar. We vragen de Kamercommissie om een einde te maken aan de ambtelijke willekeur waarvan tienduizenden dierhouders het slachtoffer dreigen te worden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de politiek dit niet zal laten gebeuren.

Nog vervolgstappen?
Zelfs als de politieke partijen het (om wat voor reden dan ook) zouden laten afweten, wij beschikken over een gedetailleerd dossier (brieven en mails) sinds juni 2011 dat inmiddels voldoende ruimte biedt voor een formele klacht wegens het niet-integer handelen van de dossierhouder.

Het is nu nog te vroeg om dat middel in te zetten, de redelijkheid verlangt dat we de overheid (nu op het niveau van het toezicht op beleid en uitvoering) in de gelegenheid stellen haar zaken op orde te brengen.

Ir. Ed.J.Gubbels
Projectgroep Positieflijsten PVH