Laatste nieuws Positieflijst, 5 februari 2016

Nog te beoordelen soorten

Op 1 februari 2015 werd de lijst vastgesteld van de zoogdiersoorten die nog zullen worden beoordeeld voor opname op de Positieflijst. De lijst werd pas onlangs gepubliceerd op de website van RVO. Het betreft de zoogdiersoorten die volgens EZ op 1 februari 2015 in Nederland werden gehouden. Indien u over zoogdiersoorten beschikt die niet op deze lijst staan, is het verstandig om even contact te zoeken met het secretariaat PVH. We zullen dan in overleg met u nagaan welke stappen er kunnen worden ondernomen om alsnog een beoordeling voor deze soorten te krijgen.

De reeds beoordeelde soorten

Zoals bekend werden op 28 januari 2015 de resultaten van de eerste beoordelingsronde gepubliceerd. De Positieflijst  bestaat uit drie tabellen: 1. soorten die vrij mogen worden gehouden, 2. soorten die slechts onder voor waarden mogen en 3. soorten die worden verboden.

Naar aanleiding van deze lijsten ontstond er rumoer, PVH tekende bezwaar aan omdat de toegepaste methode strijdig is met de Europese rechtsregels en de antidierhouderij-lobby vond dat er te veel diersoorten op de lijst kwamen. De behandelend ambtenaar (of het hele team, zoals zijn baas liet weten) weigerde het overleg met onze juriste over de juridische aspecten en ging met de antilobby aan tafel. Daarop volgend werd een nieuw  juridisch kader bedacht dat een korte Positieflijst moet garanderen.

Terug in de tijd?

Met het nieuwe juridisch kader en de bijbehorende Werkafspraken  gaan we terug naar de aanpak van de mislukte Positieflijst van 2013. Beoordelingscriteria die na 2013 in overleg met alle partijen in de sector werden verlaten, worden nu door EZ opnieuw ingebracht.

Er wordt nu weer een beoordeling gemaakt die afgestemd is op houders zonder soortspecifieke kennis die zonder soortspecifieke kennis of kunde die diersoort zonder beperkingen kan aanschaffen. Daarmee zijn we terug bij de ‘Jan Modaal voor de dierhouderij’. Verder geeft het ministerie heeft vooralsnog geen heldere criteria voor het verlenen van ontheffingen 

Ook wordt opnieuw ‘het voorzorgsbeginsel’ toegepast wanneer er geen kennis over een soort aanwezig is. Dit is een ernstige inbreuk op de kaders die door de Europese rechter zijn gesteld.

Tot slot heeft de staatssecretaris een grote vrijheid om te besluiten over het toelaten of verbieden van soorten, wat niet in overeenstemming is met het vereiste dat plaatsing van een soort op de lijst objectief onderbouwd dient te zijn.

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Het is jammer dat EZ gekozen heeft voor de weg van de confrontatie in plaats van de weg van constructief overleg. Wij hebben echter zeer zorgvuldig onderzocht aan welke wijze de positieflijst dient te voldoen en hebben dit even zorgvuldig onderbouwd in onze beroepschriften die reeds bij het CBb zijn ingediend. Wij benadrukken daarin onder andere het belang van zuivere en wetenschappelijk correct onderbouwde beoordelingen, een toepassing van het voorzorgsbeginsel binnen de kaders van het Europese recht, toegang tot de markt voor soorten die nog niet in Nederland worden gehouden en verplichte houderijvoorschriften waar dat in het belang van de soort is. Wij hebben de stellige indruk, gelet op de beperkte onderbouwing in de afwijzing van onze bezwaarschriften, dat EZ geen juridisch correct weerwoord heeft op de door ons aangegeven punten.  Naar verwachting zullen die zaken in de komende maanden worden behandeld en we zien dit met veel vertrouwen tegemoet.

Ir. Ed.J.Gubbels

Projectgroep Positieflijsten PVH