Op zoek naar daders, juli 2019

Een ambtelijk smoesje
Een lijst van zoogsoorten die de minister op 1 juli 2017 had willen verbieden, stond nog steeds als geldend op de overheidswebsites. Daarom diende PVH op 24 augustus 2018 bij het ministerie van LNV een klacht in wegens het langdurig verspreiden van Fake News.
Een week na de klacht, op 31 augustus 2018, meende de toenmalige Projectleider Positieflijsten het probleem voor LNV weg te kunnen werken met een smoesje. De PVH-klacht voldeed niet aan de wettelijke eisen en kon daarom niet als officiële klacht worden behandeld.  De reden daarvoor meldde hij nog niet, die hoorden we ruim twee maanden later van de minister.
Na alle zinloos en respectloos gebabbel van de man over ‘vertrouwen’ en ‘samenwerken’ (als je maar doet wat ik zeg) heeft PVH op 14 september 2018 met enige terughoudendheid gereageerd. We hoopten nog steeds dat de ambtenaren de babbel-fase te boven zouden komen en aan èchte oplossingen zouden gaan werken. Vergeefs.

Een Wob-verzoek
Per brief van 7 november 2018 informeerde de minister ons over het creatieve denkwerk van haar Projectleider Positieflijsten. We hadden nagelaten, zo had hij verzonnen, om in de klacht aan te geven welke persoon of afdeling zich jegens PVH had misdragen. Voor ons is een eerste conclusie helder: met dit optreden heeft de Projectleider Positieflijsten zich jegens PVH misdragen (uit domheid of uit slechtheid? dat moet z’n werkgever maar uitzoeken).
Om de minister ter wille te zijn heeft PVH op 22 november 2018 een passend Wob-verzoek ingediend. Het is voor de sector van groot belang te weten hoe de processen bij het ministerie lopen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Bij alle reeds vertoonde nalatigheid van het ambtenarencorps willen we graag kunnen helpen bij de implementatie van de consequenties van volgende zeperds die LNV bij de bestuursrechter haalt. Qua aansturing en management is het daar nogal een chaos.

Chaos alom
Bij zichzelf respecterende ondernemingen zijn er procedures waarin is vastgelegd hoe wordt omgegaan met vragen en klachten van klanten. De overheid heeft die ook (in de vorm van de Algemene wet bestuursrecht, de Awb). Maar helaas, de Awb lijkt bij de Directie DAD van het ministerie van LNV niet erg te leven. De voorbeelden waaruit dit blijkt zijn er te over.
Er werd op 5 december 2018 eerst door de RvO een ontvangstbevestiging gestuurd met de belofte dat we uiterlijk op 27 december 2018 antwoord zouden krijgen (een besluit of een uitstelbericht). Twee weken later, op 19 december 2018 stuurde de directie DAD haar uitstelbericht voor drie Wob-verzoeken naar een verkeerd adres. En daarna deed weer helemaal niemand iets. Uitstelberichten in het rond sturen, het kan nog net, maar de gevraagde info aanleveren? ho maar, da’s andere koek.

Dan maar weer de bestuursrechter
En dus moesten we ook hier weer naar de bestuursrechter. De ingebrekestelling op 7 januari 2019 werd door de minister volledig genegeerd. Daarop volgde op 29 januari 2019 een beroep bij de rechter en kwam de nalatigheid van LNV op 7 mei 2019 ter zitting bij de bestuursrechter.
De afgang en het onvermogen van de vertegenwoordigers van de minister tijdens die zitting hebben we al toegelicht bij het bespreken van de ‘Kwaliteitseisen voor WAP-leden’. en ook hier maakte de rechter korte metten met de minister en haar vertegenwoordigers. PVH werd volledig in het gelijk gesteld en de minister kreeg de opdracht om uiterlijk op 1 juli 2019 een besluit te nemen naar aanleiding van het Wob-verzoek van 22 november 2018. Dit werd gekoppeld aan een dwangsom van € 100 per dag met een maximum van € 15.000 voor elke dag dat de minister in gebreke zou blijven.
En ook hier, inmiddels zijn we alweer driekwart maand voorbij de deadline die de rechter oplegde. Van de minister nog niets gehoord, zij heeft niet alleen lak aan de sector, ook de mening van de bestuursrechter lijkt voor haar nauwelijks relevant.

Namens het bestuur PVH, Ir. Ed.J.Gubbels, Secretaris.

Via de onderstaande links kunt u de correspondentie met de Minister over dit thema inzien.

Een ambtelijk smoesje
2018-08-24 Klacht LNV foute voorlichting
2018-08-31 mail Afwijzing van de klacht 
2018-09-14 Reactie PVH op de afwijzing

Een Wob-verzoeken Chaos alom
2018-11-07 Schouten, afwijzing klacht
2018-11-22 3. Wob-verzoek nav onjuiste info
2018-12-05 ontv. bevestiging Wob-verzoek
2018-12-19 rare bevestiging 3 Wob-verzoeken

Dan maar weer de bestuursrechter
2019-01-07 ingebrekestelling Wob 22-11-2018
2019-01-29 beroep niet tijdig beschikken dader-info
2019-01-29 aanvulling beroep niet tijdig beschikken
2019-05-23 Uitspraak CBb nav 3 Wob’s