Disclaimer

Disclaimer website

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt en op alle pagina’s die daar deel van uitmaken. Door de website en de pagina’s die daar deel van uitmaken te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Het is mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan u via links op onze websites kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.
Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van inhoud zonder bronvermelding, is niet toegestaan.

Disclaimer Banners

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) wil organisaties in de gelegenheid stellen om hun producten en diensten onder de aandacht van de bezoekers van de PVH-website te brengen. Het bepalende criterium voor het plaatsen van een banner ligt in de aard van het gebodene. Deze moet aansluiten bij de doelstelling van het PVH. Dat wil zeggen dat het gebodene moet bijdragen aan een verantwoorde houderij van gezelschapsdieren.
Ondanks dat het PVH streeft naar een zorgvuldige afweging bij het al dan niet opnemen van banners, kan het PVH geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de doelstellingen en de overige uitingen van de betreffende organisaties.