Privacy Statement

Privacyverklaring Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH)

Contactgegevens:

Secretariaat PVH
Arnhemseweg 109
6731 BR Otterlo
+31 06 225 155 87
info@huisdieren.nu

De stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH), gevestigd te Otterlo verwerkt persoonsgegevens binnen de kaders van het navolgende privacy-beleid.

Persoonsgegevens gericht op de communicatie met de achterban
Het PVH krijgt uw persoonsgegevens ter beschikking daar waar u gebruik maakt van onze diensten en/of nadat u deze rechtstreeks aan ons verstrekt. Slechts gegevens die van belang zijn in het kader van het contact met u of de dienstverlening aan u worden door PVH opgeslagen. Het betreft:

  1. voor- en achternaam
  2. adresgegevens
  3. telefoonnummer
  4. e-mailadres
  5. organisatie waar u bij aangesloten bent
  6. uw functie binnen die organisatie

Delen van persoonsgegevens met derden
PVH verstrekt persoonsgegevens (de nummers 1 tot en met 4) uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de invulling van de PVH-verplichtingen aan u, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om u in contact te brengen met anderen die uw belangen delen.

Persoonsgegevens gericht op het afleggen van verantwoording
PVH in haar rol als overkoepelende stichting overlegt namens de aangesloten organisaties met maatschappelijke partijen en met de overheid. In het licht van deze taak legt het bestuur op haar website verantwoording af aan de besturen en leden van de achterban. Omdat het nauwelijks mogelijk is om het gewicht en de reikwijdte van mail- en briefwisselingen in omschrijvingen te vatten, publiceert PVH deze correspondentie op haar website (daar waar het bestuur dit van belang acht). Bij deze publicatie wordt vermeden dat er andere van de hierboven genoemde persoonlijke gegevens zichtbaar worden dan de naam, de functie en de organisatie namens welke de gesprekspartner acteert (de nummers 1, 5 en 6).

Gegevens inzien, laten aanpassen of laten verwijderen
Iedereen heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de opslag en verwerking van uw gegevens in te trekken. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of naar een ander, eventueel  een door u aangewezen organisatie te sturen.

U kunt uw verzoeken in dit kader sturen naar info@huisdieren.nu Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u besluit om al uw persoonsgegevens uit de databestanden van PVH te laten verwijderen, is PVH niet langer in de gelegenheid u te informeren in zaken waar wij menen dat uw belang daarmee is gediend. Het verwijderen van persoonsgegevens uit de PVH-databestanden leidt niet tot een beperking in de verslaggeving aan de achterban. Er is geen functionerende maatschappij denkbaar indien het overleg gevoerd moet worden met niet nader te noemen personen in functies die vertrouwelijk zijn die zich bovendien buiten deze werkcontacten breed uitmeten en adverteren op het internet.

In het geval naar uw mening de communicatie met PVH stagneert, u hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn van persoonsgegevens
PVH bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn tot drie maanden na het beëindigen van de functionele relatie.

Cookies.
De PVH-website gebruikt cookies. Dat zijn kleine databestanden die het gebruik van de website vereenvoudigen op basis van het herkennen van uw IP adres. In deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en zijn dus veilig met betrekking tot uw privacy.

U kunt via de instellingen van uw eigen browser het gebruik van cookies voorkomen, maar u kunt dan niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken.

Google analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, dat is een webanalyse-service die ons in staat stelt het gebruik van onze website te kunnen volgen en analyseren. Deze service maakt gebruikt van cookies, die uw gebruik van de website bijhoudt. De gegevens worden opgeslagen bij Google op eigen servers. Google mag de opgeslagen gegevens alleen aan derden verschaffen op basis van wettelijke verplichtingen en zal uw IP adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt echter het script van Google Analytics geheel blokkeren door het downloaden van een opt-out plugin via: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PVH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris via info@huisdieren.nu

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huisdieren.nu zodat wij deze informatie per ommegaande weer kunnen verwijderen.

Nader vastgesteld door het bestuur van PVH,

Barneveld, 22 juli 2019.

2019-07-22 Privacy statement PVH