Organisaties

Verenigingen en organisaties op het gebied van reptielen en amfibieën

Hieronder vindt u de informatie over een aantal bij PVH aangesloten verenigingen en organisaties op het gebied van houden, kweken en ook vaak beschermen van reptielen en amfibieën. Goede informatie is een sleutelfactor bij het succesvol houden en kweken van deze diergroep.
Die informatie is voorhanden bij de bij het PVH aangesloten verenigingen.
Waarom zou je lid worden van zo’n vereniging? Daarvoor zijn zeker tien goede redenen. Die zijn:

 • Contact met ervaren houders en kwekers
  Verenigingen bieden een prima platform om gemakkelijk in contact te komen met ervaren houders en kwekers, bijvoorbeeld via de georganiseerde land- of informatiedagen. Zij zijn bereid hun ervaringen te delen; iedereen is ooit begonnen. De kans is groot dat u er gelijkgestemde mensen tegenkomt. Sommigen vinden er vrienden voor het leven.
 • Goede tijdschriften
  Verenigingen geven goede en informatieve tijdschriften uit en hebben vrijwel allemaal een informatieve website. Het lidmaatschap is veel verbonden aan het ontvangen van het verenigingtijdschrift. Veel van die tijdschriften en nieuwsbrieven worden al tientallen jaren uitgegeven. Ze bevatten veel goede informatie uit ervaren en betrouwbare bron en vaak is het mogelijk een beroep te doen op oudere uitgaven van het tijdschrift. Daarnaast is het mogelijk informatie te delen op de open en/of voor leden gereserveerde delen van websites van de verenigingen.
 • Land- en informatiedagen
  Verenigingen organiseren land- of informatiedagen. Deze dagen bestaan veel uit een programma met lezingen met interessante lezingen en voordrachten. Deelname biedt de unieke kans rechtstreeks met sprekers en andere leden in contact te komen.
 • Betrekken van nakweekdieren van ervaren kwekers
  Binnen verenigingen is het vaak mogelijk (nakweek)dieren aan te bieden en/of te vragen. In vrijwel alle gevallen zijn deze nakweekdieren te preferen boven wildvangdieren, omdat de eerste veel beter aan gevangenschap zijn aangepast. Verder biedt deze mogelijkheid al weer een kans om in contact te komen met ervaren kwekers en niet alleen nakweekdieren over te nemen, maar ook goede en praktische informatie.
 • Gebruik maken van bibliotheken
  Veelverenigingen beschikken over een bibliotheek met boeken en/of databases met artikelen die kunnen worden aangevraagd. In boeken en artikelen ligt enorm veel ervaringsinformatie besloten. Maak er gebruik van!
 • Hulp bij schrijven van artikelen
  Tijdschriften van verenigingen zien uit naar uw bijdrage, ook al is die van een beginner. Vaak is er een redactielid bereid om te assisteren of adviseren bij het schrijven van een artikel over uw ervaringen, ervaringen bij houden of kweken of op reis: ook het natuurlijke leefgebied van een reptiel of amfibie verdient de aandacht.
 • Beïnvloeding van de publieke opinie
  De publieke opinie staat vaak vanuit onwetendheid negatief ten opzichte van het houden en kweken van reptielen en amfibieën. Uw vereniging kan er aanbijdragen de publieke opinie positief te beïnvloeden o.a. door het geven van goed, onderbouwde informatie. Dit gebeurt mede in PVH-verband.
 • Bescherming van natuurlijke leefgebieden en populaties
  Veel van de bij PVH aangesloten verenigingen en organisaties hebben mede als doelstelling het beschermen van bedreigde soorten en hun leefgebieden in de natuur. Mede hierdoor kan de hobby, die in de publieke opinie nog te vaak als consument wordt beschouwd, zich ontplooien tot een duurzame activiteit: verantwoord huisdierenbezit.
 • Delen van kennis over wetgeving
  Op het gebied van het houden van reptielen en amfibieën is er veel wetgeving, op Europees niveau op basis van het CITES-verdrag, nationaal in de Flora- en Faunawet en de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren.
  Uw vereniging spant zich in voor haar leden deze wetgeving te verduidelijken en toe te lichten in publicaties. Daarnaast is er overleg met de overheid, waarbij invloed wordt uitgeoefend op de manier van toepassing van de wet- en regelgeving.
 • De lage kosten
  Afhankelijk van welke vereniging u lid wordt, varieert de contributie tussen de € 15,- en € 35,- per jaar. Naast een tijdschrift krijgt u daarvoor heel veel terug!
  Maakt u hieronder via de websites kennis met de hieronder genoemde, bij PVH aangesloten verenigingen en wordt lid!

Jan Boonstra, vrij naar Kara Sutton-Jones (2005), 15 reasons to join a herp society, in: Reptiles USA 2005 Annual pag. 119-121

Archaeopteryx

logo_archaeopteryx

Archaeopteryx is een veterinaire vereniging voor vogels en bijzondere dieren, die studenten diergeneeskunde en andere geïnteresseerden van informatie te voorzien over deze dieren. Daarnaast blijft de inzet bestaan om het studiemateriaal te verbreden en ook de meer exotische dieren in het studieplan te krijgen, zodat de toekomstige dierenarts deze dieren op een goede manier zal kunnen behandelen. Om deze doelen te verwezenlijken zorgen wij vijf maal per jaar voor het uitbrengen van een veterinair wetenschappelijk tijdschrift, Archaeopteryx Veterinaris. Hierin worden diverse artikelen gepubliceerd, geschreven door studenten, dierenartsen en andere belangstellenden over opvang, verzorging, huisvesting, ziekteleer en andere onderwerpen op het gebied van vogels en bijzondere dieren. Archaeopteryx heeft 5 werkgroepen, namelijk wildlife, terrariumdieren, aquafauna, vogels en KKF (konijnen, knaagdieren en fretten). Zij organiseren allerlei activiteiten zoals lezingen en symposia.

De Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging (NBSV)

logo_nbsv

Geïnteresseerd in schildpadden en graag op de hoogte van wat daar allemaal bij komt kijken? Dan heeft de Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging u heel wat te bieden. Wanneer u meer wilt weten over schildpadden in de natuur of over de verzorging of kweek van deze dieren is het van belang dat u goede informatie krijgt. De Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging heeft al sinds 1975 ervaring met het beschermen van en geven van goede informatie over schildpadden. Als u lid wordt kunt u samen met de NBSV schildpadden in de natuur helpen beschermen en de leefomstandigheden in gevangenschap verbeteren. Ook kunt u door lid te worden uw stem laten horen binnen de vereniging over deze zaken.

De NSV is in 1975 opgericht als Nederlandse Schildpadden Vereniging en heeft momenteel ca. 650 leden.

Ze heeft als doelen:

 • beschermen van schildpadden in de natuur;
 • beschermen van het natuurlijk leefmilieu van schildpadden;
 • Het bevorderen van een goede verzorging van schildpadden die zich niet meer in hun oorspronkelijke milieu bevinden;
 • het bevorderen van de voortplanting van schildpadden in gevangenschap.

De vereniging probeert deze doelen te steunen door:
-het steunen van activiteiten gericht op het behoud van schildpadden in de natuur;
-het geven van informatie over schildpadden in het wild en over huisvesting, verzorging en kweek van schildpadden die aan de zorg van mensen zijn toevertrouwd.

Op basis van midden jaren ’90 geformuleerde beleidslijnen is het beleid van de NBSV er op gericht de leden en anderen bewust te maken van de bedreigde status van veel soorten schildpadden. De NBSV houdt afstand tot de commerciële handel in schildpadden.

Wanneer u lid wordt:

 • Kunt u financiële steun bieden aan beschermingsprojecten in het buitenland.
 • Sinds 1992 hebben de leden al meer dan € 22.000,- gedoneerd aan diverse beschermingsprojecten, zoals het Internationale Kweekcentrum in Münster, in Vietnam, op de Seychellen en in Nepal.
 • Blijft u op de hoogte met het tweemaandelijkse verenigingsblad Trionyx.
 • Trionyx bevat artikelen over de beschermingsprojecten die wij steunen, artikelen over het verantwoord houden en kweken van diverse soorten schildpadden, ervaringen van houders, mededelingen over wet- en regelgeving, en vraag en aanbod;
 • Kunt u contacten leggen op landdagen.
 • Tweemaal per jaar op een centrale plaats wordt er een landdag gehouden. Er zijn dan lezingen, presentaties ook door buitenlandse sprekers en deskundigen, een informatiemarkt, de gelegenheid voedingssupplementen te kopen en is er een zeer uitgebreide boekenstand. Bovenal is er de gelegenheid om medeliefhebbers te ontmoeten en onderling informatie uit te wisselen.
 • Kunt u gebruik maken van de NBSV-bibliotheek.
 • Deze bevat vele duizenden artikelen over schildpadden. Tegen een kleine vergoeding kunt u afschriften van artikelen bestellen.
 • Kunt u uw stem laten horen en meebeslissen.
 • Ten minste éénmaal per jaar is er een ledenvergadering. Ieder lid van de vereniging kan daar zijn of haar stem laten horen en aangeven wat hij/zij belangrijk vindt, ook kunt u meebeslissen over de projecten en de activiteiten van de NBSV.

De NBSV onderhoudt banden met diverse organisaties. De NBSV is lid en mede oprichter van de Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties (SATO) en daarmee verbonden aan de Stichting Platform Verantwoord Huisdierbezit (PVH). Leden van de NBSV nemen geregeld deel aan werkgroepen en activiteiten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het gebied van dierenwelzijn. Verder werkt de NBSV nauw samen met de stamboekenorganisatie European Studbook Foundation (ESF, www.studbook.org). Ook is de NBSV nauw betrokken bij EUFORA, het European Forum for Reptiles and Amfibians. Ook zijn er goede contacten met soortgelijke verenigingen in omringende landen en diverse internetfora in Nederland en België (www.turtle.be en www.waterschildpad.info).

De houder van schildpadden heeft in toenemende mate te maken met wet- en regelgeving. Belangrijk daarbij zijn de regels op basis van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild flora and fauna (CITES), de daarop gebaseerde Europese regelgeving, de Flora- en faunawet en de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren. Daarom onderhoudt de NBSV contacten met o.m. de Dienst Regelingen over de uitvoering van wetten en regels. De NBSV spant zich in om haar leden zo goed mogelijk te informeren over ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, zodat u ten allen tijde op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op dit gebied.

De NBSV is een vereniging die het welzijn van de schildpad voorop stelt, dit kan zij alleen maar doen met behulp van de leden. De NBSV stimuleert initiatief van haar leden en is ook bereid activiteiten die hieruit voorvloeien te steunen, mits deze binnen de beleidslijnen en het gedachtengoed van de vereniging vallen. Als u actief iets wilt betekenen voor de bescherming en het welzijn van schildpadden, wordt dan lid en help de NBSV haar doelen te bereiken.

U kunt lid worden door het inschrijfformulier te downloaden van onze internetsite www.trionyx.nl en in te vullen en dit vervolgens op te sturen per post. Maak gelijktijdig het contributiebedrag van € 30,- over, zoals vermeld staat op het inschrijfformulier. Het lidmaatschap gaat in per 1 januari van het lopende jaar. U ontvangt dan alle reeds uitgekomen nummers van het verenigingsblad van dit jaar. In december van het lopende jaar is het ook mogelijk per 1 januari van het komende kalenderjaar lid te worden.

De salamander vereniging

De Salamandervereniging is een vereniging die zich ten doel stelt de waardering voor de natuur en in het bijzonder die voor salamanders op te wekken. Zij tracht dit doel te bereiken met de volgende activiteiten:

 • onderzoek aan salamanders om de kennis over de levenswijze, gedrag en voortplanting te vergroten
 • onderzoek om te komen tot kennis over de juiste omstandigheden waaronder salamanders gehouden dienen te worden
 • door haar leden te stimuleren en te helpen met het aanleren en verbeteren van methoden gericht op het tot voortplanting brengen en opkweken van salamanders
 • het regelmatig organiseren van bijeenkomsten om de kontakten tussen salamanderliefhebbers te verstevigen
 • het bevorderen van ervaringen uitwisselen
 • de resultaten van de verenigingsactiviteiten worden aan alle leden bekend gemaakt in de vorm van publicaties, o.a. in een eigen blad (De Nieuwsbrief).

Activiteiten
De Salamandervereniging bestaat uit serieuze hobbyisten, beginnend en gevorderd, jong en oud.
Vier keer per jaar organiseert zij een bijeenkomst, waaronder een landdag met een gevarieerd programma met o.a. lezingen.
Vier maal per jaar wordt de Nieuwsbrief uitgegeven met daarin verslagen van bijeenkomsten, stukjes over salamanders, kweekresultaten, boekbesprekingen, vraag en aanbod en nog veel meer interessante onderwerpen.
Daarnaast onderhoudt de salamandervereniging nauwe kontakten met onze Duitse zustervereniging, die Arbeitsgruppe URODELA van de Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrariumkunde e.V. (DGHT) en andere buitenlandse salamanderliefhebbers over de hele wereld.

Europese Slangen Vereniging (ESV)

Wat doet de Europese Slangenvereniging?

Vier keer per jaar brengt de Europese Slangenvereniging (ESV) het tijdschrift Litteratura Serpentium uit, met daarin veel informatie over slangen in het algemeen en hun verzorging en kweek in bijzonder. Daarnaast geeft de ESV onder de titel Herpetologische Bundels boeken uit over een breed scala aan onderwerpen, waarbij de slang het stralende middelpunt is. Maar de ESV doet nog zoveel meer. Zo organiseert zij elk jaar de internationale Slangendag, ’s werelds grootste slangenbeurs. Leden hebben gratis toegang! Bovendien lobbyt de ESV actief om ongewenste effecten van nationale en internationale wetgeving te voorkomen en zo mogelijk teniet te doen.

Geschiedenis
De slangenvereniging bestaat al bijna 40 jaar en kan daarom bogen op een enorme expertise. De vereniging is in 1979 opgericht onder de naam Nederlandse Doelgroep Slangen, onder auspiciën van Lacerta. Omdat de doelgroep al snel veel buitenlandse leden telde, werd besloten om als zelfstandige vereniging door te gaan. Om het internationale karakter te benadrukken, is in 1990 voor de huidige naam Europese Slangenvereniging/European Snake Society gekozen.

Wetgeving
Over onze hobby heerst veel onbegrip en activisten doen er zelfs alles aan om het houden van exotische dieren domweg te verbieden. De ESV geeft echter volop tegengas. Dat gebeurt onder meer  door het brede publiek en met name de landelijke en Europese politiek reële informatie te geven over slangen en het belang van de hobby voor onder meer educatie, wetenschap en zelfs het voortbestaan van soorten. Om optimaal in Den Haag en Brussel te kunnen lobbyen, is de ESV actief op diverse platforms, zoals de samenwerkingsorganisatie van aquarium- en terrariumverenigingen SATO, het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) en de stichting Herpetofauna. Ook is de ESV intensief betrokken bij het opstellen van regels voor het houden van gifslangen.

Lid worden
Profiteer van alle voordelen die de ESV biedt en word nu nog lid voor slechts 25 euro per jaar. Meld je aan via www.snakesociety.nl en klik op ‘lidmaatschap’.

Lacerta

lacerta67-1w

Lacerta is de landelijke Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde (NVHT) en houdt zich dus bezig met reptielen en amfibieën. Zowel de bestudering en bescherming van deze dieren in de vrije natuur als het verantwoord houden van bepaalde soorten in gevangenschap behoren tot de doelstellingen. Herpetologie (studie van reptielen en amfibieën) en de terrariumkunde (het optimaal verzorgen en kweken van reptielen en amfibieën in gevangenschap) zijn nauw aan elkaar verwant.

De vereniging heeft veel kennis en ervaring over het houden van reptielen en amfibieën in het ruim 65-jarige bestaan opgebouwd. Momenteel telt de vereniging ongeveer 1200 leden, waarvan er ongeveer honderd in het buitenland woonachtig zijn. De vereniging heeft een belangrijke functie met betrekking tot het uitwisselen van informatie over het houden en kweken van dieren.

Het blad ‘Lacerta’
Dit uitwisselen van informatie gebeurt voor een belangrijk deel via het blad “Lacerta”, dat eenmaal per twee maanden verschijnt en artikelen over reptielen, amfibieën, terrariumtechniek, terrariumplanten en geleedpotigen bevat. De actuele jaargang (2009) is de 67e.

Lacerta bevat op de binnenpagina’s ook verenigingsinformatie, maar voor actuele informatie is de website het belangrijkst. Hier zijn o.a. informatie over de werkgroepen, doelgroepen, vraag & aanbod, beurzen en de verenigingswinkel (oude jaargangen, speciale uitgaven etc.) te vinden. Tevens is er een forum, waarop zowel leden als niet-leden vragen kunnen stellen en beantwoorden of gewoon alwat ze kwijt willen over hun hobby kwijt kunnen.

Werk- en doelgroepen
De regionale werk- en doelgroepen organiseren periodiek lezingen en andere activiteiten. Kijk voor informatie over werk- of doelgroepen in uw regio onder ‘Werk- en doelgroepen’. Vaak worden werkgroepbijeenkomsten opgeluisterd door lezingen van gerenommeerde binnen- en buitenlandse sprekers. Maar er is ook volop gelegenheid tot het uitwisselen van eigen ervaringen en het stellen van vragen. Als u een serieus terrariumliefhebber bent is het zeker de moeite waard om eens een kijkje bij een werkgroep bij u in de buurt te nemen.

Neemt u kennis van Lacerta via onze website www.lacerta.nl.

Stichting Doelgroep Groene Leguanen

De Doelgroep Groene Leguanen is in 1986 in Blijdorp opgericht en werd enkel jaren later omgevormd tot een stichting. De inspanning die destijds geleverd is en zich verder blijft ontwikkelen is te danken aan mensen die dit in hun vrije tijd doen en herbivore hagedissen een warm hart toe dragen. Dit heeft er toe geleid dat de doelgroep nog steeds groeiende is en dat bijna alle dierentuinen en reptielenhuizen bij de vereniging zijn aangesloten.

Aanvankelijk ging het alleen om de groene leguanen, maar omdat zwarte leguanen veel gemeen hadden met de groene, werden deze later ook opgenomen. Weer later kwam men tot de conclusie dat veel problemen van plantenetende hagedissen hetzelfde waren en besloot men om alle plantenetende hagedissen in de doelgroep op te nemen. Hierdoor beslaat de doelgroep de gehele onderfamilie Iguaninae bestaande uit de dieren: Groene leguanen (Iguana), Zwarte leguanen (Ctenosaura), Woestijnleguanen (Dipsosaurus), Chuckwalla’s (Sauromalus), Ringstaartleguanen (Cyclura), Galápagos land- en zeeleguanen (Conolophus en Amblyrhynchus) en de Fiji leguaan (Brachylophus). Alleen de eerste vijf uit dit rijtje mogen door particulieren gehouden worden, de andere zijn nog zwaarder beschermd, maar wel interessant voor ons. Verder vallen de Doornstaartagamen (Uromastyx) en de zeilagamen (Hydrosaurus) nog binnen het bereik van de doelgroep.
Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst nog meer reptielensoorten onder de doelgroep zullen vallen. De enige voorwaarde hiervoor is dat zij in hoofdzaak vegetarisch moeten zijn. U vindt bij ons informatie over alle aspecten welke te maken hebben met het houden van herbivore hagedissen in gevangenschap maar ook natuurlijke habitat en conservatie.

De stichting kent een site, www.sdgl.org en een forum http://www.sdgl.org/forum/.
Daarnaast geeft de stichting 5 X per jaar een orgaan uit genaamd Iguana varia, en is er 1X per jaar een symposium/bijeenkomst. Tevens kan men informatie opvragen en verkrijgen in papier, of cd-rom. Ook heeft de stichting een eigen wetenschappelijke bibliotheek gericht op herbivore hagedissen en zijn er dierenartsen die antwoord geven op medische vragen. We bemiddelen bij herhuisvesting van herbivore hagedissen. Dit om reptielenopvangcentra te ontlasten en de nieuwe houder zodanig bij te staan ten gunste van het welzijn van het dier.