Wetgeving

Gifkikkers (bron: Dendrobatidae Nederland):

Gifkikkers vallen onder hetzelfde beschermingsregime als de gemiddelde amazonepapegaai, kaketoe of ara. Internationaal onder CITES appendix II, Europees onder bijlage B van Verordening EG 338197 en in Nederland, sinds 1 april 2002, onder de Flora en faunawet (FfW), waarin alle Dendrobatidae zijn aangewezen in artikel 4 lid 2 van de Regeling aanwijzing soorten.

De Flora en faunawet is duidelijk als het gaat om verbodsbepalingen. (artikel 13 lid 1 letter a):
Het is verboden, Dendrobatidae:
– te koop te vragen
– ten verkoop voorhanden of in voorraad te hebben
– te verkopen of ten verkoop aan te bieden
– te kopen of te verwerven
– te vervoeren
– af te leveren
– ten vervoer aan te bieden
– te gebruiken voor commercieel gewin
– onder zich te hebben
– te ruilen of in ruil aan te bieden
– uit te wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden
– binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen.

Tenzij:
– De Dendrobatidae overeenkomstig de Wet Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten zijn verworven voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 13.
– De Dendrobatidae overeenkomstig bij of krachtens deze wet in Nederland zijn gebracht (CITES vergunning)
– Het aantoonbaar gekweekte dieren betreft.

Maar er is meer, als houder van een beschermde diersoort, vallend onder bijlage B verordening EG 338197 (alle Dendrobatidae dus), moet je volgens de ‘Regeling registratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten’ een registratie bijhouden. Die wettelijk voorgeschreven registratie moet de volgende gegevens bevatten:
Soortnaam en aantal.
* Datum en plaats van verkrijging.
* Naam en adres en land van de leverancier.
* Land van herkomst van de dieren, tenzij dit afwijkt van bovenstaande.
* Nummer bijbehorend Import CITES document (kopie vergunning is nog beter!)
* Naam, adres en land van de afnemer.
* Nummer bijbehorend EXPORT CITES document.
* Datum geboorte van en het aantal nakomelingen. (vanaf larven).
* Datum en plaats van sterfte per specimen.

Verder steldt de Flora en faunawet ook eisen aan de te voeren registratie, te weten:
– Per pagina en regel een doorlopende nummering.
– Op papier ingevulde in onuitwisbare schrift (dus geen computerbestand of uitdraai uit de computer).
– Volledig en naar waarheid ingevuld
– Tenminste wordt de registratie drie jaar bewaard na de datum van de laatste in het register aangebrachte wijziging of aanvulling.
– Een ieder verschaft desgevraagd inzage in de registratie aan de met het toezicht aangewezen ambtenaren. (politie, AID, Douane, K. Marechaussee)

Dit levert voor de meeste houders van gifkikkers een aanzienlijke verzwaring van hun hobby op. Aan de andere kant is het wellicht ook leuk om aan de hand van deze registratie kweekresultaten bij te houden, en daardoor een beter inzicht te verkrijgen in je hobby en behaalde kweekresultaten. De wetgever heeft overigens besloten dat voor Dendrobates tinctorius geen registratie nodig is. De achterliggende gedachte is dat deze soort op zo’n grote schaal is ingevoerd, dus in de EU op dermate grote aantallen legaal voorhanden is, dat uitgesloten mag worden dat deze soort opzettelijk illegaal wordt ingevoerd.

Cites papieren zijn alleen nodig als je vanuit andere landen dan de EU lidstaten dieren importeert.