Laatste nieuws Positieflijst, 5 juni 2015

Nadat op 28 januari 2015 de eerste tranche van de Positieflijst (versie 2.0) bekend werd gemaakt, bleken er opnieuw problemen in de wijze waarop de overheid omgaat met de Europese regels. Het wil mevrouw Dijksma maar niet lukken om gewoon, zoals dat hoort, de Europese wet- en regelgeving te respecteren. De politieke voorkeuren en persoonlijke ambities lopen, naar het zich laat aanzien, het respect voor de basisbeginselen van de rechtsstaat onder de voet.

In de genoemde Positieflijst van januari 2015 zien we een twee soorten van problemen, beide hebben te maken met willekeur, met belangen die kennelijk zwaarder wegen dan dierbelangen:

  • enerzijds worden soorten zonder enige beoordeling en zonder houderijvoorwaarden op de Positieflijst gezet, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er grote welzijnsproblemen zijn in de houderij (zoals bijvoorbeeld bij het Konijn);
  • anderzijds worden soorten verboden (de Muntjaks en de Mazama’s) op basis van vermoedens en veronderstellingen zonder dat er enig onderzoek heeft plaatsgevonden aan dieren van die soorten in de houderijsituatie.

De Europese regelgeving en de daarop gebaseerde jurisprudentie is daar heel helder over: een houderijverbod (een handelsbelemmering) mag slechts dan worden ingesteld indien uit gedegen onderzoek blijkt dat het welzijn van de soort niet veilig kan worden gesteld in de houderij terwijl bovendien is aangetoond dat er geen maatregelen mogelijk zijn om dit doel te bereiken, die minder handelsbelemmerend zijn.

Nadat de huidige Positieflijst van kracht werd, is door PVH een tweetal bezwaren ingediend:

  • allereerst tekent PVH bezwaar aan tegen plaatsing van het konijn in tabel 1 (de lijst van zonder enige voorwaarden te houden dieren). Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de als huisdier gehouden konijnen met welzijnsproblemen kampt. Met eenvoudige maatregelen (en dus plaatsing in tabel 2) is dit grotendeels te voorkomen.
  • verder tekent PVH bezwaar aan tegen plaatsing van de muntjak mazama  in tabel 3 (de lijst van verboden soorten). Van deze soorten veronderstelde de PEC dat ze mogelijk te schuw en schrikkerig zouden zijn en dat ze daardoor wellicht welzijnsproblemen zouden kunnen krijgen. Echter, het bleef bij vermoedens en veronderstellingen, het juridisch noodzakelijke bewijzende onderzoek werd niet uitgevoerd.

Nadat de bezwaren waren ingediend, werd opnieuw geprobeerd om met het ministerie van EZ te overleggen over de Europeesrechtelijke eisen die voor het instellen van een Positieflijst gelden. De behandelend ambtenaar, bleek daarvoor weinig belangstelling te hebben. Vandaar dat PVH de juridische kaders op 4 juni opnieuw onder de aandacht heeft gebracht in een brief aan de staatssecretaris, mevrouw Dijksma.

Inmiddels zijn de procedures gestart in de aanloop van de gang naar de bestuursrechter. Behalve voor de beide hierboven genoemde bezwaren geldt dit ook voor de inmiddels afgewezen aanvraag tot plaatsing op de Positieflijst van een soort die nu nog niet in Nederland wordt gehouden. Ook de voorwaarden die het ministerie van EZ stelt om ‘nieuwe’ soorten op de Positieflijst te doen plaatsen, zijn strijdig met het Europees recht.

 

Ir. Ed.J.Gubbels,

Projectgroep Positieflijsten PVH.